Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de


Vereniging Goud- en Zilversmeden. (AV CZ/98, februari 2010)


ARTIKEL 1 - Definities


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een


beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product.


Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanbod


doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product.


Overeenkomst: Overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake


een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk.


Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een


door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is


gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.


Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en


aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van


genoemde goederen.


ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt


gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en


de Consument.


Algemeen


ARTIKEL 3 - Het aanbod


1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch


uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van


kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.


2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:


a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren


b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een


niet-vast overeengekomen prijs is


c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke


leveringsdatum is


ARTIKEL 4 - De prijs


1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij


partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt


overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke


factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.


2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór


de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een


wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen


prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst


als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de


aflevering de prijs wordt verhoogd.


3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet


voortvloeien.


ARTIKEL 5 - De Overeenkomst


1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de


Ondernemer.


2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien


dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een


elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de


Consument de overeenkomst ontbinden.


3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te


worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift


aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke


of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter


niet nietig.


ARTIKEL 6 - De betaling


1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.


2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen


volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn


vastgesteld.


3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van


ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.


ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd


1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.


2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.


Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.


3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer


alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt


maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle


redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen


(bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.


4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen


levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op


nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de


Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht


De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig


heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in


verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden


(conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden).


ARTIKEL 9 - Conformiteit


1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de


Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat


het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking


genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder


gebruik voor zover dat is overeengekomen.


2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden


beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed


vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.


3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer


niet worden tegengeworpen.


ARTIKEL 10 - Garanties


1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging


van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van


gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties


garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de


afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,


voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen


onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige


onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op


kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de


Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.


2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de


Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan


zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen


die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht.


Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als


gevolg van deze gebreken.


3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van


hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven


handelsgarantie.


ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst


1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt


mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting


opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting


slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.


2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de


Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting,


tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.


3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij


bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar


geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid


1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De


Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering


en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van


deze betalingsherinnering alsnog te betalen.


2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog


steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in


rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals


de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het


betreffende Product.


3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van


een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste


van de Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij


aan de Ondernemer verschuldigd is of zal worden.


4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet


volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud,


ontwerp of vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan,


heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare


verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen


de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in


artikel 17. De Ondernemer zal de Consument;


a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,


tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie


maanden) of


b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn


of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke


reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal


dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare


verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat


de daarin genoemde termijn is verstreken.


5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,


indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen


dan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop


van het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt


wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.


ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid


1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het


gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of


voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die


door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door


de Consument zijn opgedragen.


2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de


Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op


€ 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten


aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is


van opzet, grove schuld of de koop van een Product.


3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van


de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende


verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product


niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument


dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties


van het Product.


4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die


het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een


overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of


kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele


nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op


schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan


deze Consument uitbetaald.


5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in


aanmerking.


6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die


door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


Overeenkomst op afstand


ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op


afstand


1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer


op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie


verstrekken:


a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;


b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;


c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;


d. de eventuele kosten van aflevering;


e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;


f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op


de Overeenkomst op afstand;


g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

Nieuwsbrief

* Email Inschrijven